Đế lịch để bàn, chân lịch để bàn, làm đế lịch để bàn, làm chân lịch để bàn

Đế lịch để bàn, chân lịch để bàn, làm đế lịch để bàn, làm chân lịch để bàn